top of page

Onderschrijving en toepassing van de Codes door De Ketelstichting

 

Governance Code Cultuur

De Ketelstichting werkt met het Bestuur-model.  Het bestuur bestaat uit drie leden die de functie onbezoldigd uitvoeren. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding en de resultaten aan directie/producent gedelegeerd. Het bestuur houdt toezicht en is volledig verantwoordelijk. Doelstelling van de Ketelstichting is het realiseren van sociale en/of culturele activiteiten. De stichting realiseert haar maatschappelijke doelstelling op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze en waarborgt de artistieke integriteit. De organisatie kent een integere en open cultuur. De maatschappelijke omgeving van de organisatie is divers, evenals de kring van externe belanghebbenden. Bestuurders en producent zijn zich hiervan bewust en gaan bij het realiseren van de maatschappelijke doelstelling zorgvuldig en op evenwichtige wijze om met de verschillende belangen. Bij (mede) financiering door private partijen blijft de maatschappelijke doelstelling van de organisatie centraal staan. Eventuele exploitatieoverschotten vloeien terug naar het eigen vermogen van de organisatie. Van financiers wordt verlangd dit te respecteren. Bestuurders en producent zijn alert op belangenverstrengeling. Er vindt periodieke reflectie plaats. De producent informeert het bestuur met inhoudelijke en financiële stukken, die ook ter vergadering besproken worden. De bestuursleden geven invulling aan hun toezichthoudende taak door de stukken te bestuderen, er vragen over te stellen en door advies te geven. Ook vormen de bestuursleden een ‘denktank’ en zetten ze hun eigen netwerk in als dat gewenst is. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

 

Fair Practice Code

Bij de Ketelstichting staat tegenover werk een eerlijke vergoeding. Er werken alleen maar medewerkers op freelancebasis voor het project.  Deze freelancers hebben voor het merendeel een gelijk uurloon, met een maximum van 50 euro ex btw. Auditie voor een betaalde rol wordt vergoed. Evaluatie is onderdeel van de samenwerking. Ingaande het jaar 2022 zal in het jaarverslag van de stichting aandacht worden besteed aan de transparantie en fair practice. Er wordt met respect omgegaan met het materiële en immateriële kapitaal. Projecten van de Ketelstichting dragen bij aan meer diversiteit en inclusiviteit, het is een van de vier doelstellingen van Alles in Wonderland. Kwaliteit is het uitgangspunt bij de projecten van de Ketelstichting en er wordt zorgvuldig omgegaan met representatie en vermelding.

 

Code Diversiteit & Inclusie

Diversiteit en inclusie vormt het bestaansrecht van de Ketelstichting. Zo is Alles in de Wonderland net als de voorgaande productie Don Giovanni, aan de loop met liefde  gemaakt voor mensen die niet snel de drempel naar cultuurparticipatie overstappen. De mensen die meedoen zijn divers, elk individu wordt erkend en verwelkomd.  Het werkproces is erop gericht dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. We maken met elkaar een product dat uit meerdere lagen is opgebouwd. Het product is inhoudelijk, fysiek en financieel toegankelijk voor iedereen. We werken met sociale partners die niet anders doen dan inclusief en divers werken.

bottom of page